stock loading image

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng kính thông báo đến Quý nhà đầu tư biểu phí dịch vụ cung cấp như sau:

MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết

         - Gói chủ động

         - Gói hỗ trợ

         - Khách hàng VIP

 

0.2%

0.35%

0.15%

Trái phiếu

0.1%

Chứng khoán chưa niêm yết

Cổ phiếu

0.35%

Phí giao dịch tối thiểu

50.000 đồng/ giao dịch

 

LƯU KÝ

Cổ phiếu

0,4 đồng/CP, CCQ /tháng

Trái phiếu

0,2 đồng/TP / tháng

 

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Phí ứng trước tiền

0.038% /ngày/tổng số tiền ứng trước

Phí tối thiểu

20.000 đồng/ giao dịch

 

Phí chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK

(Đã bao gồm phí trả Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

-        Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

-        Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận

-        Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK

-        Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP

-        Các trường hợp DNSC có hỗ trợ thủ tục

 

 

 

 

0,2% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)

-        Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

-        Các trường hợp DNSC chỉ tiếp nhận không hỗ trợ thủ tục

0,1% giá trị giao dịch

(tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch)