CHUYỂN KHOẢN BIDV ĐÔNG HÀ NỘI

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng
 • Số tài khoản nhận: 2141.0000.833.888
 • Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội
 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

CHUYỂN KHOẢN BIDV ĐÀ NẴNG

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng

 • Số tài khoản nhận: 5611.0000.162316

 • Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng

 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

CHUYỂN KHOẢN VCB

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng

 • Số tài khoản nhận: 004.1000.720.119

 • Tại ngân hàng VCB – Chi nhánh Hội An – Quảng Nam

 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

CHUYỂN KHOẢN BẢN VIỆT

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng
 • Số tài khoản nhận: 0257.041.0000.92
 • Tại ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

CHUYỂN KHOẢN ACB

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng
 • Số tài khoản nhận: 131.111.189
 • Tại ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

CHUYỂN KHOẢN VIB

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đà Nẵng

 • Số tài khoản nhận: 4017.0406.020.1732

 • Tại ngân hàng VIB – Chi nhánh Đà Nẵng

 • Nội dung: Chuyen tien 024C00XXXX, [Tên khách hàng] tai DNSC

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM